۸.۱۸.۱۳۸۹

رقص

منوچهر مطیعی تهرانی
چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی‌دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده‌اند. رقص در خواب اگر به معنای پای‌کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب‌کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید. چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آنها که می‌رقصند می‌شود و اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آنها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به‌عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد. رقصیدن برای زنان بد‌نامی و رسوائی و بی‌آبروئی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد‌نام و انگشت‌نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

هیچ نظری موجود نیست: