۸.۲۱.۱۳۸۹

سبیل

منوچهر مطیعی تهرانی
سبیل نشانه قدرت‌طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می‌شویم. اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه‌ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می‌زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید. برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان‌طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی‌آبروئی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر‌پشتی و کم‌پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می‌گیرد و شأن زنانه‌اش تخفیف می‌یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است. اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لب‌های شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانائی به شما پیشنهاد می‌شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می‌دهید می‌ستانید. مجموعاً احترام شما زیاد می‌شود و شخصیت می‌یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می‌یابید و شما را تحسین می‌کنند. اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می‌شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می‌دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می‌آرائید مثلاً با قیچی یا موچین زوائد آن را می‌زنید خوب است و خبر می‌دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می‌دهید. سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست. داشتن سبیل غیر‌متعارف و زشت نیز خوب نیست.


هیچ نظری موجود نیست: