۸.۱۷.۱۳۸۹

درخت

منوچهر مطیعی تهرانی
درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته‌اند درختان بی‌بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تأثیر چندان ندارند. دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه‌ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید‌مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می‌دهند.

هیچ نظری موجود نیست: