۸.۱۷.۱۳۸۹

خردل
منوچهر مطیعی تهرانی
خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است چه خشک ببینیم و چه تر و تازه. خردل به صورت خشک و نکوبیده اندوه نزدیک است و غمی است که می‌توان از آن دوری کرد و بیننده این خواب بهتر است با احتیاط رفتار کند و در روزهای آینده و ترجیح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار خویش باشد. گرفتن خردل از کسی چه برای مصرف غذایی باشد و چه بی‌هدف گواه بر این است که از جانب آن کس غم یا زیانی به بیننده خواب می‌رسد. دهنده خردل در خواب اگر ناشناس باشد دشمن است. دادن خردل به دیگران همین تعبیر را دارد و می‌گوید از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می‌رسد که آزردگی خاطر پیدا می‌کند و گاه ممکن است این آسیب و زیان زیاد باشد. داشتن خردل ولی بیرون افکندن و دور ریختن آن از فشار غم و اندوه می‌کاهد ولی گویای آن نیست که غم اصلاً وجود ندارد. جدا شدن از آن تخفیف غم است.

هیچ نظری موجود نیست: