۸.۲۲.۱۳۸۹

سینی
منوچهر مطیعی تهرانی
سینی زنی است که به شما خدمت می‌کند و خیلی هم نزدیک است. او هم می‌تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر دیدید سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می‌توانید به آن زن هرکس هست متکی و به صداقت او معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید خواب شما می‌گوید زنی که به شما خدمت می‌کند آزرده است یا نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد. داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست بلکه بیانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما توانائی شما در قبول محبت محدود است.

هیچ نظری موجود نیست: