۸.۲۱.۱۳۸۹

سقز

منوچهر مطیعی تهرانی
سقز در خواب یاوه سرائی و بیهوده‌گوئی و لاف‌زدن و فحاشی و هرزه‌گوئی است. سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی‌آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان‌بخش نیز باشد چرا که خستگی آرواره‌ها را موجب می‌گردد. یاوه‌سرائی و بیهوده‌گوئی نیز همین حال را دارد. سودی عاید گوینده نمی‌کند و زیان نیز میظآورد. چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می‌جوید دروغ خواهید گفت، لاف می‌زنید. اگر دیدید در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می‌جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز و آدامس‌جویدن او صدا هم داشت دروغگوئی او موجب زیان شما می‌شود. چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می‌دهد موردی پیش می آید که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند. اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می‌افتد. خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است. دادن آن نیز تحریک و دعوت به دروغگوئی و لاف‌‌زدن است.

هیچ نظری موجود نیست: