۹.۰۲.۱۳۸۹

ناودان
منوچهر مطیعی تهرانی
ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار زندگی. اگر در خواب ببینید که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه‌ای بد اتفاق می‌افتد و چنانچه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد حادثه‌ای برای شما که بیننده خواب هستید پیش می‌آید. اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد ولی از ناودان چیزی فرو نمی‌ریزد کسی در طریق تأمین معاش شما دشمنی می‌کند و راه را بر شما می‌بندد. اگر ببینید ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده می‌شود از نظر شغلی لطمه می‌خورید و در آمدتان متفرق می‌گردد و احتمالاً چیزی از حقوق شما کسر می‌کنند یا اگر کاسب باشید فروش و منافع شما نقصان می‌یابد. اگر در خواب ببینید بر بام خانه خودتان ناودان می‌نهید کارهایتان را تنظیم می‌کنید و جلوی زیان احتمالی را می‌گیرید و اگر ببینید ناودان شما کنده شده و افتاده آسیب می‌بینید.

هیچ نظری موجود نیست: