۸.۱۶.۱۳۸۹

جیغ
منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می‌رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن. اگر از شنیدن صدای جیغ ترسیدید و ناراحت شدید خبری ناراحت کننده است ولی اگر از شنیدن آن ناراحت و ملول نشدید خبری است معمولی. اگر صدای جیغ زنی را شنیدید که نتوانستید او را ببینید کسی شما را فریب می‌دهد و اگر او را دیدید زنی است که روی شما و اعمال شما و تصمیم‌هایی که می‌گیرید اثر می‌گذارد. اگر کسی جیغ کشید و دنباله صدای او به آواز مبدل گردید دوستی از شما حرف می‌زند و به شما کمک می‌کند یا خبری از یک دوست به شما می‌رسد. جیغ مخصوص انسان است و خروش حیوانات تعابیر دیگری دارد.

هیچ نظری موجود نیست: