۸.۲۱.۱۳۸۹

سرنگ
منوچهر مطیعی تهرانی
سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمائی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می‌برد شخصی است که قدرت پیدا می‌کند، خیرخواه است و اعمالش می‌توانند مشکل‌گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده‌اید مشکلی دارید که با یک راهنمائی و کمک فکری رفع و آسان می‌شود. اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است خیرخواه و مشکل‌گشا که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد. اگر دیدید دیگری می‌خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده‌اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می‌کنید که می‌باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: