۸.۱۵.۱۳۸۹

توالت
ـ اگر در خواب ببینید آبخانه (مستراح) می‌سازد در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند. ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله‌گر، حرامخوار و بی‌تقوی است.

ـ اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج می‌کند.

ـ اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.

ـ اگر ببیند در مستراح و چاه مستراه افتاد مال دیگران را به زور می‌گیرد.

ـ اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.

امام جعفر صادق
دیدن مستراح در خواب چهار وجه دارد:
۱. مال حرام
۲. عیش و زندگی دنیا
۳. خزانه و انبار
۴. شروع در حرام

هیچ نظری موجود نیست: