۸.۱۷.۱۳۸۹

خرمامنوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره‌ای می برید. توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. چنانچه در خواب ببینید که خرما خیرات می‌کنید بهره‌ای نصیب شما می‌شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید و هسته‌اش را به زمین می‌افکنید سود بی‌دغدغه می‌برید. اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد. اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌کارید زنی خوش‌نیت و خوش‌طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: