۸.۳۰.۱۳۸۹

کوچه
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینیم که در کوچه‌ای ناشناس و مجهول هستیم باسوالی رو‌به‌رو می‌شویم که فکر ما را به خود مشغول می‌دارد. اگر در خواب خود را در کوچه‌ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می‌مانیم. اگر ببینیم کوچه‌ای است که خانه‌های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آنجا زندگی می‌کنند خوب است زیرا خواب ما می‌گوید با مردی نیکنام برخورد می‌کنیم و اگر خانه‌ها خراب و ویرانه بود یا مردمی بد در آنجا بودند تعبیر خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: