۸.۱۴.۱۳۸۹

پشم
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می‌کند و شغلی در اختیار شما قرار می‌دهد که سود بخش است. اگر دختر جوانی ببیند که دوک می‌ریسد شوهر می‌کند و اگر ببیند از پشم پارچه می‌بافد شوهری پولدار نصیب او می‌شود. بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است. اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می‌دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود. اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می‌شود. اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می‌خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: