۸.۱۳.۱۳۸۹

بالش

منوچهر مطیعی تهرانی
بالش در خواب به خادم خانه بر می‌گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می‌شود و به زودی ازدواج می‌کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می‌رساند. ابریشم زیرکی را باز می‌گوید. اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می‌آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده‌اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالاً به جدائی می‌انجامد. اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.

هیچ نظری موجود نیست: