۸.۱۷.۱۳۸۹

دنبهمنوچهر مطیعی تهرانی
دنبه در خواب‌های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می‌آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است. با توجه به پول‌های کنونی می‌توان قیاس کرد که دنبه چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می‌شود. اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن‌طور که گاه در غذا دیده می‌شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می‌شود ولی زیاد نیست. ابن‌سیرین نوشته دنبه نشان اموال زن است اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می‌شود. دنبه در خواب چیزی نیست مگر پولی که اندوخته باشد و اگر در خواب ببینیم که تکه‌ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته‌ای نصیب ما می‌شود. دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می‌گردد تا به رقمی بزرگ در می‌آید. اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه‌اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن گوسفند نعمتی است که نصیب شما می‌شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست. اگر دیدید دنبه می‌خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می‌شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.


هیچ نظری موجود نیست: