۸.۱۶.۱۳۸۹

جیپمنوچهر مطیعی تهرانی
جیپ یک نوع خودرو مقاوم است که روی هر نوع جاده‌ای می‌تواند فعال باشد. اگر راننده حرفه‌ای هستید و با اتومبیل سر و کار دارید و خواب جیپ ببینید خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر با اتومبیل سر و کار ندارید و به عنوان راننده از آن استفاده می‌کنید جیپ در خواب گویای پویایی و سرسختی و مقاومت شماست و دیدن آن بد نیست مگر این که پنچر و از کار افتاده باشد. داشتن جیپ یا مشاهده آن در خواب نشان آن است که راهی پر نشیب و فراز و دشوار در پیش دارید و خودتان نیز آماده تلاش و کوشش هستید و احساس خستگی و از کار افتادگی نمی‌کنید. ولی اگر جیپ شما یا جیپی که در خواب می‌بینید پنچر و از کار افتاده و قراضه باشد خواب شما می‌گوید که برای پیمودن راه پر نشیب و فراز توان کافی ندارید و بهتر است راه را آغاز نکنید که در می‌مانید.

هیچ نظری موجود نیست: