۸.۲۱.۱۳۸۹

سرمه
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنائی تعبیر می‌کنند در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین‌داری است و خواب چنین شخصی می‌‌گوید که او در راه خدا گام می‌نهد و انسانی نیکوکار و متدین می‌شود. برخی از معبران معتقدند که سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می‌مالد خواب او می‌گوید به خوبی و پاکی و دین‌داری و شفقت و انسانیت تظاهر می‌کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می‌گوید و مکر می‌کند. همین‌طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می‌گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می‌کنید. چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می‌گوید و حقیقتی را پنهان می‌کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می‌کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: