۹.۰۲.۱۳۸۹

نان
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می‌شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می‌‌خورید گرفتار تنگی معاش می‌شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعئین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ‌نظری و بی‌رغبتی دهنده نان را بازگو می‌کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بردارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: