۹.۰۲.۱۳۸۹

وانت
منوچهر مطیعی تهرانی
وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می‌رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته‌اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل‌تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ‌ها روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر جز این بود، آینده خوب نیست. اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می‌کرد، به وضعی می‌سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

هیچ نظری موجود نیست: