۸.۲۱.۱۳۸۹

ساطور
منوچهر مطیعی تهرانی
ابن‌سیرین نوشته ساطور در خواب مردی شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند. ساطور وسیله‌ای است برای شکستن استخوان و تقسیم گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نیز کسی است که در انجام کارهای مشکل پیش‌قدم می‌شود و همیشه موفق بازمی‌گردد. اگر دیدید ساطوری در دست دارید چنین شخصی در زندگی شما پیدا می‌شود و با کسی برخورد می‌نمائید که او مردی است قاطع و توانا. اگر دیدید خودتان ساطور می‌سازید به انجام کارهای بزرگ اقدام می‌کنید. اگر ساطور از کسی گرفتید شخصی در مشکلات به شما یاری می‌دهد که کمک او مؤثر است و مفید. اگر دیدید ساطوری دارید که شکسته است و خود شما آن را شکسته‌اید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و او را از دست می‌دهید. اگر دیدید ساطور شکسته و نمی‌دانید چه کسی آن را شکسته و شما درصدد تعمیر آن بر‌می‌آئید به شخصی که دچار مشکل شده کمک می‌کنید، از دوست قدرتمند رنجیده‌ای دلجوئی به‌عمل می‌آورید و او را باز می‌یابید. به هرحال ساطور در خواب قاطعیت و برندگی است. اگر وامدار هستید و در خواب دیدید ساطوری به دست دارید کسی به یاری شما می‌شتابد و احتمالاً وام شما را می‌پردازد یا کمک مؤثر می‌کند. اگر بیمار باشید طبیبی دانا و حاذق به شما کمک می‌کند و سر راهتان قرار می‌گیرد. اگر جوانی این خواب را ببیند کار و شغلی مناسب پیدا می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: