۸.۱۳.۱۳۸۹

بارانداز

منوچهر مطیعی تهرانی بارانداز محوطه‌ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می‌آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می‌کنند و به نقاط دیگر می‌فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند. یک وقت پیاده شده‌اید و یک وقت است که سوار می‌شوید و می‌خواهید بروید. پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است. همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس امنیت و راحت می‌کنید پیاده‌شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون بشارت می‌دهد که از نگرانی و تشویش رهائی خواهید یافت. اما یک وقت است که خود را در بارانداز می‌بینید و آنجا احساس می‌کنید که می‌خواهید به سفر دریا بروید و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می‌کنید. احتمالا با کسی شریک می‌شوید و یا وام می‌گیرید.

هیچ نظری موجود نیست: