۸.۱۷.۱۳۸۹

چین پلیسه
منوچهر مطیعی تهرانی
چین پلیسه همان تعبیری را دارد که در پرده گفتم منتها شدیدتر و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چه در پرده باشد و چه در دامن. چین پلیسه گرفتگی و غم و آشفتگی کارها است.

هیچ نظری موجود نیست: