۸.۱۷.۱۳۸۹

چنگال

منوچهر مطیعی تهرانی
چنگال غذا‌خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق‌پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می‌دارد تا جایی که می‌خواهد لقمه در هانش بگذارد. این زن می‌تواند همسر یا مادر و خواهر باشد. اگر دیدید که چنگالی مثل مرغان شکاری و بلند پرواز دارید نشان آن است که توانائی شما در مبارزه با زندگی زیاد است و در امر معاش نیز تیز چنگال هستید.

هیچ نظری موجود نیست: