۸.۱۶.۱۳۸۹

جوالدوز
منوچهر مطیعی تهرانی
جوالدوز در خواب‌های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می‌بریم. اگر بدهکار باشیم و در خواب ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می‌دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می‌نمائیم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می‌گردیم. داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان می‌دهد و دیدنش در خواب نیکو است و بهتر می‌شود اگر در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره‌ای را می‌دوزیم و سوراخی را مسدود می‌نمائیم. حالت بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته‌اید و آن را گم کرده‌ایدو به دنبالش می‌گردید و نمی‌یابید. در این حالت خواب شما می‌گوید که سر رشته امور از کف شما خارج می‌گردد. اگر در خواب دیدید که جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید و اگر رختخواب به شما تعلق ندارد زنی می‌گیرید و اگر زن دارید با زنی آشنا می‌شوید که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد.

هیچ نظری موجود نیست: