۸.۱۶.۱۳۸۹

جوال
منوچهر مطیعی تهرانی
جوال در خواب‌های ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگی. آن چه از خیرو شر به ما می‌رسد یا می‌رویم تا به آن سهم برسیم و در این راه کوشش و مجاهده نیز می‌کنیم. به زبان ساده تر جوال در خواب کیسه‌ای است که برای آینده می‌دوزیم و خواب ما با توجه به وضعی که جوال دارد به ما می‌گوید در این رهگذر تا کجا موفق و کامیاب هستیم. اگر در خواب ببینیم که گونی یا جوال پاره داریم به طوری که می‌دانیم هیچ چیزی را در خود نگه نمی‌دارد خواب ما از بی‌بهرگی و ناکامی و شکست خبر می‌دهد. اگر جوال سوراخ داشت اما پاره نبود زیان و ضرر مختصری را خبر می‌دهد که اهمیت آن به قدر بزرگی و کوچکی سوراخ جوال است. اگر خانمی در خواب ببیند که جوالی دارد که آن جوال را یا خودش پشت رو کرد یا اصلاً پشت و رو است با شوهرش قهر و دعوا می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: