۸.۲۳.۱۳۸۹

شکنبه
منوچهر مطیعی تهرانی
شکنبه در خواب‌های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تأمین معاش خویش تحصیل می‌کنیم. اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می‌آورید. شکنبه حیوانات حرام‌گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست

هیچ نظری موجود نیست: