۸.۲۳.۱۳۸۹

شکنجه
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می‌دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه‌کننده زبون و خوار شده‌اید و او بر شما حاکم است که می‌تواند شما را شکنجه دهد. این پیش داوری ذهن شما است که همه این‌ها را در یک صحنه (شکنجه شدن) نشانتان می‌دهد. ضمیر نهفته شما می‌خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده‌اید. کسی به شما تعدی می‌کند و نمی‌توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت. چنانچه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می‌دهد یک بیگانه موجب خواری شما می‌شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می‌خورید. شکنجه‌دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

هیچ نظری موجود نیست: