۸.۱۸.۱۳۸۹

زنبور

منوچهر مطیعی تهرانی
زنبور سرخ در خواب‌های ما دشمنی است که آزار می‌رساند ولی زنبور‌عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می‌شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به اینکه چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگی‌تان پرواز می‌کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمائید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می‌شوید یا با کسانی آشنائی می‌یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می‌شوید و او را از خود می‌رانید.

هیچ نظری موجود نیست: