۸.۱۸.۱۳۸۹

زمین
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران زمین را زن تشخیص داده‌اند و این بدان سبب بوده که زمین باز‌دهی و سود‌بخشی دارد و زن نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می‌آورد که حاصل زندگی مرد هستند. اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شما احساس کردید آن زمین به خودتان تعلق دارد کامیاب می‌شوید و زندگی شما به قدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار را به خوشی سپری خواهید کرد ولی اگر زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود و به جای علوفه سبز، علوفه زرد و رنگ و پلاسیده در آن دیده می‌شد زندگی بی‌حاصلی خواهید داشت و عمر و زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت. اگر دیدید که در زمینی ناشناخته راه می‌‌روید راهی سفری می‌شوید که اگر زیان نداشته باشد متضمن هیچ سودی هم نیست و اگر آن زمین را می‌شناختید به سفری می‌روید که برای شما سود دارد. اگر دیدید زمینی دارید که در آن چیزی می‌سازید خوب است و اگر دیدید زمینی هست که مقداری مصالح بنائی آنجا ریخته و حدس زدید که آنجا قبلاً بنای ساختمانی بوده و ویران شده خوب نیست خواب شما می‌گوید شما وارث اندوهی می‌شوید که در ایجاد آن دخالتی نداشته‌اید. اگر دیدید از زمینی سنگ یا شن جمع می‌کنید پولی به‌دست می‌آورید. شن‌ها و سنگ‌ها سمبل سکه هستند و پولی که به دست می‌آورید مسکوک است.

هیچ نظری موجود نیست: