۸.۲۰.۱۳۸۹

زنجبیل
منوچهر مطیعی تهرانی
زنجبیل یکی از سس‌های تند غذائی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده. یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین‌کامی نمی‌آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد. زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: