۸.۲۰.۱۳۸۹

زنجیر
منوچهر مطیعی تهرانی
زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد‌آمیز است و تعبیر آن متفاوت می‌شود وقتی که سر زنجیر به جاهای دیگری متصل باشد. اگر در خواب ببینیم که زنجیر به دور دست‌هایمان بسته است اگر چه کسی آن را نبسته باشد نشان گرفتاری است. اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و سر دیگرش مثلاً به در خانه بسته است گرفتاری خانوادگی پیدا می‌کنیم یا اسیر عواطف و احساس می‌گردیم. چنانچه ببینیم زنجیری روی میز یا در محل کار ما افتاده از نظر شغلی گرفتاری خواهیم یافت. این دو نمونه از این بابت ذکر شد که سر زنجیر به هر جا بسته باشد گرفتاری در همان زمینه است. چنانچه در خواب ببینیم فقط زنجیری داریم اسیر گناه و آلودگی هستیم چه معبران خود زنجیر را در خواب گناه و معصیت تعبیر کرده‌اند حال چنانچه ببینید زنجیری را می‌گشائید خویشتن را از اسارت می‌رهانید. بستن زنجیر تجاوز و تعدی است و این فرق نمی‌کند که زنجیر را به کجا ببندیم چه تجاوز به آن تعبیر می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: