۸.۱۴.۱۳۸۹

پیسی
منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می‌شویم و رازی از ما فاش می‌گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می‌گردد. اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می‌شویم که باز موجب خجلت می‌شود. این تعبیر برای دست راست است. برخی از معبران نوشته‌اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد.

هیچ نظری موجود نیست: