۸.۱۴.۱۳۸۹

پیراهنمنوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده‌اید خبری خوش دریافت می‌کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می‌رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده‌اید مورد شماتت و سرزنش قرار می‌گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده‌اید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که مجبور می‌شوید تمام رشته‌ها را پنبه کنید و مجدداً همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید. از امام جعفر صادق(ع) روایت می‌کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

هیچ نظری موجود نیست: