۸.۲۰.۱۳۸۹

ساردینمنوچهر مطیعی تهرانی
ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی است که به زحمت و در محیطی غیر از محیط زندگی خودتان به چنگ شما می‌افتد. علت این است که ساردین ماهی مخصوصی است که در نقاطی مخصوص از دریا و در فصول معین صید می‌شود لذا در خواب ضمن اینکه به پول و نعمت و بزرگی و عزت و جاه تعبیر می‌شود این اشاره را دارد که این بزرگی به زحمت و دور از محیط مألوف حاصل می‌گردد. خوبی ساردین آزاد در این است که درسته باشد و سر و دم آن را نزده باشند. اگر چنین باشد وارث عملی سودبخش می‌شوید که برای شما هیچ‌گونه ضرری ندارد. اگر ساردین کنسروه و در قوطی باشد پولی است که بدون زحمت و اندوخته به دست شما می‌رسد. اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین صید می‌کنید، دست به کار بزرگی می‌زنید که امکان پیشرفت و ترقی در آن زیاد است و دیگران را نیز می‌توانید متنفع سازید. اگر دیدید دیگری صید می‌کند همچنان نیکو است چون بیننده خواب شما هستید سود آن عاید شما می‌‌گردد. اگر دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف نمودید مال خویش را هزینه می‌کنید و دیگران را نیز در بهره‌گیری از آن سهیم می‌کنید. اگر کنسرو را باز کردید و فاسد شده بود غمی برای شما می‌رسد که در قبول آن ناچارید و غالباً خودتان موجد آن اندوه هستید ولی اگر دور ریختید از غم فراغت می‌یابید.

هیچ نظری موجود نیست: