۸.۲۰.۱۳۸۹

ساختمان
منوچهر مطیعی تهرانی
بنا و ساختمان در خواب‌های ما آرزو و آمال است و کارهائی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور‌اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر‌صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

هیچ نظری موجود نیست: