۸.۲۲.۱۳۸۹

سوسن
منوچهر مطیعی تهرانی
سوسن گل‌اشک و گریستن است. نهال سوسن در تعبیر کلی زن است و گل‌های این نهال با همه خوبی و زیبائی و طراوت که دارند رنج‌هائی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می‌آورد. اگر در خواب ببینید که در باغچه خانه شما یک نهال سوسن روئیده یا خودتان آن را کاشته‌اید زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنانچه ببینید که این نهال گل دارد آن زن شما را در غم‌های خویش شریک می‌کند یا غم‌های تازه‌ای برای شما ایجاد می‌نماید. سوسن غالباً کبود است و این گل با رنگ‌کبود به هیچ‌وجه در خواب خوش یمن نیست. البته باید توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت ندارد اما غم دارد و بیننده خواب را به گریستن وا می‌دارد. سوسن سفید در خواب بهتر است. اگر در خواب ببینید که گل سوسن به کسی هدیه می‌دهید غمی برای او فراهم می‌کنید. اگر مردی گل سوسن به همسرش بدهد او را می‌آزارد و می‌گریاند و شاید طلاق می‌دهد. اگر زنی گل سوسن به شوهرش بدهد به او دروغ می‌گوید و معبران نوشته‌اند بین آنها طلاق و جدائی می‌افتد.

هیچ نظری موجود نیست: