۸.۲۱.۱۳۸۹

سوراخمنوچهر مطیعی تهرانی
سوراخ مجهول است. هیچ‌کس نمی‌تواند درون سوراخ را ببیند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد. دیدن سوراخ در خواب‌های ما رازی است که پیش روی ما قرار می‌گیرد ولی همان‌طور که سوراخ‌ها می‌توانند متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند. اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی‌دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه‌رو می‌شوید.اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می‌آورید یا درون سوراخی می‌کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از آن چیزی را بیرون آوردید رازی را کشف می‌کنید یا مجهولی را روشن می‌نمائید که بستگی می‌یابد به آنچه که از سوراخ بیرون می‌آورید. اگر چیزی که بیرون می‌آورید مطلوب و خوشایند باشد پیروزی حاصل می‌کنید و اگر نامطلوب و مکروه باشد ملول و ‌غم‌زده می‌شوید. یا مالی به دست می‌آورید یا چیزی از دست می‌دهید. بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. یعنی اگر سوراخی بزرگ دیدید با مجهول کوچک تری روبه‌رو می‌شوید و اگر سوراخ ریز و تنگ بود مجهول بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است.
اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده که قبلاً وجود نداشته است کسی از راز شما آگاه می‌شود و اگر آن سوراخ را در خانه دیگران دیدید شما از راز دیگر افراد آگاه می‌شوید و در واقع فضولی می‌کنید. سوراخ‌کردن چوب استیلا بر غم و سوراخ‌ردن آهن استیلا بر مشکل است. اگر سوراخ در کوه باشد و شما از آن بیمناک باشید امنیت می‌ابید و بزرگی از شما حمایت می‌ند اگر از آن سوراخ بیمی نداشته باشید بیمناک می‌وید و کسی شما را می‌رساند. اگر در خواب ببینید که شکم یا شلوارتان سوراخ شده با همسرتان اختلاف پیدا می‌نید و اگر ببینید جائی از بدنتان سوراخ شده زیان می‌ینید و به مقدار خونی که از سوراخ می‌رود مالتان را از دست می‌دهید.

هیچ نظری موجود نیست: