۸.۱۸.۱۳۸۹

زکاممنوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید زکام شده‌اید مختصر کسالتی پیدا می‌کنید که زود زائل می‌شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می‌ریزد غم و اندوهی است که زدوده می‌شود و از بین می‌رود. عقده‌ای است که خالی می‌گردد. اگر ببینید آب از بینی شما می‌چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می‌رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می‌گیرد و تندی می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: