۸.۱۸.۱۳۸۹

زعفران
منوچهر مطیعی تهرانی
عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می‌رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می‌ستایند و این در صورتی است که خود زعفران را نبینید چون اگر زعفران را ببینید عطر آن تحت تأثیر رنگش قرار می‌گیرد. دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست به‌خصوص اگر بر لباس باشد. زعفران روی برنج پخته نیکو است مشروط بر آنکه زیاد نباشد. اگر در خواب دیدید که لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می‌شوید یا پشت سرتان بد می‌گویند و احیاناً به شما اتهام می‌زنند ولی اگر لکه زعفران را بزدائید و پاک کنید نیکو است. اگر بیمار باشید شفا می‌یابید و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام می‌گردد. زعفران زیاد، ثروت است و اندک آن غم و رنج است. سائیدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر‌ها بد نیست که برای زنان. در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست مگر آنکه عطر آن را احساس کنید یا بوئی که فکر کنید مربوط به زعفران است.

هیچ نظری موجود نیست: