۸.۲۳.۱۳۸۹

شیشه
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران نوشته‌اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می‌شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه‌هائی که درون آنها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره‌ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه‌ای داریم که درون آن آب ریخته‌ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می‌آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می‌کند. اصولاً شیشه‌های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آنها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنانچه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می‌توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرِشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

هیچ نظری موجود نیست: