۸.۲۳.۱۳۸۹

شیر خشت
منوچهر مطیعی تهرانی
شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می‌خورد صاحب دختر می‌شود. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می‌شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می‌خورد مالی حلال به دست می‌آورد یا دوستی موافق و همراه و دلسوز می‌یابد که در سختی‌ها و مشکلات به یاری او می‌شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی‌کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می‌کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته‌اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می‌کنید از سفر سودی می‌برید که گسترده و وسیع است.

هیچ نظری موجود نیست: