۸.۲۳.۱۳۸۹

عطر
منوچهر مطیعی تهرانی
عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب‌تری دارد. اگردر خواب ببینید شیشه‌ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره‌مند کنید. اگر کسی شیشه‌ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه‌ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید. حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف‌کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش‌نام و بلند‌آوازه آشنا می‌شود. اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می‌‌دهد. اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش‌بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می‌گویند و شما را می‌ستایند. روی‌هم‌رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام‌آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

هیچ نظری موجود نیست: