۸.۲۳.۱۳۸۹

عقیق
منوچهر مطیعی تهرانی
عقیق از سنگ‌های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ‌های جوهری تأئید کرده‌اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته‌اند. به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه‌ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می‌‌آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می‌گردد. اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلاً آن را نداشته‌اید موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید. اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می‌گیرد که سود‌بخش است. اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می‌دهید. اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمائی مفیدی می‌کنید. اگر ببینید عقیقی داشته‌اید که گم‌شده مالی را از دست می‌دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: