۸.۲۳.۱۳۸۹

عنقا


منوچهر مطیعی تهرانی
عنقا نیز یک مرغ افسانه‌ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است. تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف (س) آمده است و بیشتر نشان بلند‌پروازی و بلندی طبع و والائی است. چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می‌گوید شأن و رفعت مقام می‌یابید و شاخص می‌شوید.

هیچ نظری موجود نیست: