۸.۲۳.۱۳۸۹

عنتر
منوچهر مطیعی تهرانی
عنتر انسانی است دلقک‌صفت و مقلد و سبک. همان‌طور که ما این حیوان را در بیداری می‌شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته‌شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می‌گیرد و سر راه او واقع می‌شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است. اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی می‌دهد و منتفع می‌شود و چندی شما را سرگرم حیله‌ها و بازی‌های خویش نگه می‌دارد. اگر کسی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد. اگر شما عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می‌رانید و دور می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: