۸.۲۵.۱۳۸۹

کارت
منوچهر مطیعی تهرانی
کارت اگر جغرافیائی یعنی نقشه باشد تعبیرش را در حرف (ن) کلمه نقشه نوشته‌ام ولی اگر کارت پستی باشد خبر است و نوع آن بستگی دارد به واکنشی که شما در مقابل دریافت آن در خواب نشان می‌دهید. اگر در عالم خواب از دریافت کارت پستال خوشحال شدید خبری خوش به شما می‌رسد و اگر اندوهگین شوید خواب شما از یک خبر بد آگاهی می‌دهد. چنانچه کارت پستال حاوی تصویر صورت باشد نیز همان تعبیر را دارد منتها از شخصی به شما خبر می‌رسد و عکس‌العمل شما نشان‌دهنده خوبی و بدی خبری است که دریافت می‌دارید.

هیچ نظری موجود نیست: