۸.۲۵.۱۳۸۹

کاریز
منوچهر مطیعی تهرانی
قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است به‌خصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد. در چنین حالتی رویای شما نوید می‌دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد. اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می‌آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می‌ینید کدر و تاریک و گل‌آ‌لود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام‌بخش.

هیچ نظری موجود نیست: