۸.۱۳.۱۳۸۹

بالا رفتن

منوچهر مطیعی تهرانی بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است. اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می‌روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد. بالا رفتن از پله‌ای که انتهاء آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی‌ثمر را نشان می‌دهد. بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله‌ای که از آن بالا می‌روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی‌بنیادی کار خبر می‌دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت. بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی‌توانند شما را به پیروزی برسانند. بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می‌شوید و با آن به مبارزه می‌پردازید.

هیچ نظری موجود نیست: