۸.۱۶.۱۳۸۹

چمن
منوچهر مطیعی تهرانی
چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تألم و اندوه و بیماری است.

هیچ نظری موجود نیست: