۸.۱۶.۱۳۸۹

چمباتمه
منوچهر مطیعی تهرانی
اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاری روبه رو می‌شود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش می‌رسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با کسی رو به رو می‌گردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت می‌کند. اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریباً خلاف این می‌شود یعنی خود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگ‌تر از آن چه هستید احساس می‌کنید. تواناتر می‌شوید اگر در خواب شما را وادارند که چمباتمه بنشینید، محکومیت پیدا می‌کنید و تخفیف شأن می‌یابید.

هیچ نظری موجود نیست: